article head
att ยินดีต้อนรับสู่ : www.banPyramid.com เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

บ้านปิรามิด

บทความ

att-note

'งานเขียน'

บทความ เรื่องที่สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งงานประจำและอื่นๆ

 

teach

GalleryMachine Shop

งานที่แผนกช่างกลโรงงาน

ในกิจกรรมต่างๆ

Video Gallery featuring a collection of clips from MachineShopVideos.com

 

 

 

 

บทความ (Article)
งานเขียนที่จะนำเสนอในที่นี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ประจำ งานที่สนใจและงานอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนพร้อมรับคำเสนอแนะ เพื่อความถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีอคติใดๆ ในงานทุกชิ้น

เทคโนโลยี :
Technology เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อช่วยให้การ ดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์ การทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น เช่นเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในรูป เครื่องจักร วัสดุฯ หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของ ที่จับต้องได้ เช่นวิธีการหรือกระบวนการต่างๆ ด้วยความสนใจ"Technology" จึงเรียนและทำงานฯลฯ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มาโดยตลอด

ชีวิตกับเทคโนโลยี :
มนุษย์กับเทคโนโลยี (Human and Technology) มีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหา พื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะปัจจัย4 (อาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค) ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนเทคโนโลยี ชั้นสูงดังเช่นปัจจุบัน จากการเพิ่มจำนวนของประชากร และข้อจำกัดด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนกันทั่วโลก เป็นเหตุปัจจัย ที่สำคัญในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมา ใช้มากขึ้น ด้วยมนุษย์เป็นผู้ที่มีเลือดเนื้อ ชีวิต จิตใจ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงควรตระหนัก ในเรื่องผลกระทบ ต่อความเป็นมนุษย์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communicational) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ เอาวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอน (Instructional Design) ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักปรัชญา จิตวิทยาการเรียน รู้รวมทั้งมนุษยวิทยา เช่นคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อ และวิธีการที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาตลอดจน ความสนใจของผู้เรียน

วิศวกรรม :
วิศวกรรม (Engineer) การกระทำที่ก่อให้เกิด การออกแบบ การผลิต และการใช้งาน สิ่งของ หรือกระบวนการ สำหรับแก้ไขปัญหา ของมนุษย์ โดยมีหลักการ เชิงเทคนิคและหรือเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยองค์ความรู้ ทาง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประสบการณ์

ช่างกลโรงงาน :
ช่างกลโรงงาน(Machine Shop) เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่างๆ เช่นโลหะ อโลหะ พลาสติกหรือวัสดุทาง วิศวกรรมอื่นๆ ด้วยกรรมวิธีการผลิต ที่หลากหลาย เช่นตีขึ้นรูป งานหล่อ งานตัดขึ้นรูป เช่นงานตัด งานกลึง งานกัด งานเจาะฯ หรือด้วยแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ชิ้นส่วน(Parts) ที่ใช้เฉพาะงานอย่าง เช่นเข็ม ตะปู ลูกสูบ แผ่นCD ฯลฯ หรือประกอบรวมกัน เป็นเครื่องจักร (Machine) เครื่องมือ (Tool) เช่น คีมล็อค สว่าน รถยนต์ เครื่องบิน เรือรบเป็นต้น ดังนั้นช่างกลโรงงาน จึงเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรม

CAD-CAM-CAE  :
CAD (Computer Aided Design) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ CAM (Computer Aided Manufacturing) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการผลิต CAE (Computer Aided Engineering) เป็นการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรมต่างๆ

Plastic Mold  :
Plastic Mold (แม่พิมพ์พลาสติก) เป็นเครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปพลาสติก ด้วยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เช่นการเป่า(Blow Mold) การฉีด(Injection Mold)... ให้ได้ชิ้นงานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่นขันน้ำ แปรงสีฟัน ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

อื่นๆ :
หากมีโอกาสก็อยากจะนำเสนอแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม สังคม ฯลฯ

 

 

บทความ

machine-shop

Link:MachineShop

Please send comments to : tourngatt@yahoo.com tourngatt@gmail.com tourng-att@hotmail.com