ขึ้นโครง Frame

การขึ้นโครงใช้เครื่องมือพื้นฐานเช่นสว่านมือ เจียรนัยมือ เครื่องเชื่อมฯ จึงต้องอาศัยทักษะช่วย วัสดุก็ต้องเตรียมให้ดีเพราะได้จากร้านของเก่า

 

 

Copyright 2008 by :  banPyramid.com All rights reserved.
comments to : tourngatt@banpyramid.com 
Last updated  : 13 Jan. 17