ห้องเรียน-ห้องสอน บ้านปิรามิด

 

22 กรกฏาคม 2550

 

สวัสดีครับ   ผู้เรียน/ผู้สนใจ ห้องเรียน-ห้องสอน   บ้านปิรามิด  ทุกท่าน

 

ในนามเจ้าของบ้าน (ผู้รักและศรัทธาอาชีพครู) ขอต้อนรับสู่ห้องเรียน-ห้องสอน อีเลิร์นนิง ครับ รายวิชาที่เปิดตอนนี้ตั้งใจไว้ 3 รายวิชา คือ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีแคด-แคม (Computer Aided Drafting, Computer Aided Design and CAD-CAM Technology) เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับผู้สนใจ ในทุกที่ ทุกเวลา  เหตุผลสำคัญที่สุดคือ เพื่อพัฒนามนุษย์

วิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิง เปิดโอกาสให้ศึกษาและฝึกหัดใช้เครื่องมือต่างๆ ในระบบจัดการเรียนรู้ วางแผนจัดตารางเวลาด้วยตัวเองฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใฝ่รู้เท่านั้นได้ประโยชน์ในการนี้ สิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับทุกท่านคือ การเรียนในระบบอีเลิร์นนิงนั้น ผู้เรียนจะเป็นหลักและเป็นส่วนสำคัญที่สุด ในกระบวนการเรียนการสอน ครูและสื่อการสอนเป็นเพียงแหล่งความรู้แหล่งหนึ่ง(ในอีกหลากหลายแหล่งความรู้ เช่น จากหนังสือ เว็บไซต์ เพื่อนร่วมชั้น ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ) และที่สำคัญการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน และกับอาจารย์จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น มีมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ..

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอให้ผู้เรียน/ผู้สนใจทุกท่าน โปรดอ่าน คำแนะนำเบื้องต้น/คู่มือผู้เรียน  (อีเลิร์นนิง) ขอให้ทุกคนอ่านและปฏิบัติตามอย่างละเอียด  ซึ่งนอกจากจะมีคำแนะนำต่างๆ แล้ว ยังมีเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จด้วยครับ (เรียนอย่างไร...ดี?)

 ขอสรุปเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการเรียนอีเลิร์นนิง คือ 1) ตั้งตารางเวลาเรียนของตัวเอง

(และทำให้ได้ตามนั้น) 2) ทำกิจกรรมการเรียนให้ครบ 3) คิดตาม ถามตัวเองเสมอว่า คิดอย่างไร (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย) 4) โพสท์ข้อความบ่อยๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์และเพื่อนอย่างสม่ำเสมอ 5) บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Blog)

 อีกอย่างที่จะขอทุกคนนะครับ.. ขอให้หมั่นเข้าสู่เว็บรายวิชาอย่างสม่ำเสมอ และใช้ email เป็นช่องทางสื่อสาร หากเว็บหรือระบบมีปัญหานะครับ ขอบคุณครับทุกคน ที่สนใจจะเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมหรือยังครับ. นับถอยหลังนะ. 3.2.1 เรามาเริ่ม e-Learning กัน

 

                                                     เข้าสู่ห้องเรียน-ห้องสอน http://www.banPyramid.com

 

                                                                                      จากใจ ครู...ตวงอัฐ